GLI ATELIER DEL MACRO ASILO DAL 17 AL 22 DICEMBRE 2019

Atelier #1 Marya Kazoun
Atelier #2 Manohar Chiluveru
Atelier #3 Matteo Giuntini
Atelier #4 Tiziana Cera Rosco

Video © Monkeys VideoLab